ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhun1 (จู้อิน ㄓㄨㄣ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhūn