ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhuang4 (จู้อิน ㄓㄨㄤˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhuàng