ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhuang4 (จู้อิน ㄓㄨㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhuàng