ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhuang1 (จู้อิน ㄓㄨㄤ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhuāng