ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhuang1 (จู้อิน ㄓㄨㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhuāng