ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhuan4 (จู้อิน ㄓㄨㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhuàn