ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhuai4 (จู้อิน ㄓㄨㄞˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhuài