ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhu3 (จู้อิน ㄓㄨˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhǔ