ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhu1 (จู้อิน ㄓㄨ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhū