ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhou1 (จู้อิน ㄓㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhōu