ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhong4 (จู้อิน ㄓㄨㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhòng