ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhong3 (จู้อิน ㄓㄨㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhǒng