ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhong1 (จู้อิน ㄓㄨㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhōng