ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhong1 (จู้อิน ㄓㄨㄥ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhōng