ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhi4 (จู้อิน ㄓˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhì