ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhi4 (จู้อิน ㄓˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhì