ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhi2 (จู้อิน ㄓˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhí