ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhi2 (จู้อิน ㄓˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhí