ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhi1 (จู้อิน )

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhī