ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zheng3 (จู้อิน ㄓㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhěng