ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zheng1 (จู้อิน ㄓㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhēng