ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhen3 (จู้อิน ㄓㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhěn