ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhen1 (จู้อิน ㄓㄣ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhēn