ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhe4 (จู้อิน ㄓㄜˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhè