ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhe4 (จู้อิน ㄓㄜˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhè