ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhe3 (จู้อิน ㄓㄜˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhě