ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhe3 (จู้อิน ㄓㄜˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhě