ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhe2 (จู้อิน ㄓㄜˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhé