ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhao4 (จู้อิน ㄓㄠˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhào