ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhao1 (จู้อิน ㄓㄠ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhāo