ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhang4 (จู้อิน ㄓㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhàng