ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhang1 (จู้อิน ㄓㄤ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhāng