ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhang1 (จู้อิน ㄓㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhāng