ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhan4 (จู้อิน ㄓㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhàn