ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhan1 (จู้อิน ㄓㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhān