ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhai1 (จู้อิน ㄓㄞ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhāi