ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zha4 (จู้อิน ㄓㄚˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhà