ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zha1 (จู้อิน ㄓㄚ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhā