ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zha1 (จู้อิน ㄓㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhā