ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zeng3 (จู้อิน ㄗㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zěng