ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zeng1 (จู้อิน ㄗㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zēng