ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zei2 (จู้อิน ㄗㄟˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zéi