ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ze4 (จู้อิน ㄗㄜˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ