ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zao4 (จู้อิน ㄗㄠˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zào