ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zan4 (จู้อิน ㄗㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zàn