ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zan3 (จู้อิน ㄗㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zǎn