ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zan1 (จู้อิน ㄗㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zān