ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zai4 (จู้อิน ㄗㄞˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zài