ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zai3 (จู้อิน ㄗㄞˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zǎi