ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zai1 (จู้อิน ㄗㄞ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zāi