ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yun4 (จู้อิน ㄩㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yùn