ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yun3 (จู้อิน ㄩㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yǔn