ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yue4 (จู้อิน ㄩㄝˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yuè