ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yuan4 (จู้อิน ㄩㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yuàn