ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

yuan4 (จู้อิน ㄩㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yuàn