ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yuan2 (จู้อิน ㄩㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yuán