ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yuan2 (จู้อิน ㄩㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yuán