ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yu3 (จู้อิน ㄩˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ