ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

yu2 (จู้อิน ㄩˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ