ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yu2 (จู้อิน ㄩˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ