ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

you2 (จู้อิน ㄧㄡˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yóu