ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

you2 (จู้อิน ㄧㄡˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yóu