ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yong3 (จู้อิน ㄩㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yǒng